De verschillende List types

De verschillende List types

Wanneer je een list aanmaakt in BIMcollab Zoom, kan je kiezen tussen drie verschillende lijsttypes, elk met hun eigen gebruiksdoelen. Eenmaal aangemaakt, herken je ze aan de icoontjes voor de lijstnamen: voor de Property tabel, voor het Pivot grid en voor de Dashboard data.

Property tabel

De property tabel is een eenvoudige tabel met rijen en kolommen. Elke rij vertegenwoordigt een component of groep van componenten. Elke kolom geeft één van de geselecteerde properties aan.
Na aanmaak zijn de volgende eigenschappen beschikbaar voor de tabel:
 1. Toon overeenkomstige 3D informatie
  Door te klikken op een van de cellen in de lijst worden alle componenten van de geselecteerde rij getoond in het 3D venster.
 2. Volgorde kolommen
  Wijzig de volgorde van de kolommen door ze te slepen en neer te zetten in het paneel met lijstresultaten.
 3. Sorteren van de gegevens
  Klik op de kolomkoppen om de volgorde van de gegevens te wijzigen volgens de waarden in de aangeklikte kolom. De pijlsymbolen en geven aan of de kolom in oplopende of aflopende volgorde wordt gesorteerd.
 4. Filter
  Klik op het filtericoon naast elke kolom om een filter toe te passen op de resultaten. De beschikbare opties kunnen variëren, afhankelijk van de geselecteerde kolom.
 5. Uniforme rijen samenvoegen Aan/Uit
  Door ‘Uniforme rijen samenvoegen' in te schakelen, worden alle rijen met identieke tekstwaarden in de kolommen, samengevoegd tot één rij. Alle numerieke waarden in deze samengevoegde rijen worden bij elkaar opgeteld.


Pivot grid

Het Pivot grid is een tabel die gebruikers in staat stelt modelgegevens samen te vatten en relaties tussen componenten te visualiseren.
 1. Klik op de lijst in het paneel Lists om de resultaten te tonen in het paneel met lijstresultaten.
 2. Om het pivot grid te configureren, klik op de knop Field list (1) in het resultatenpaneel.
 3. In het Field list paneel kunnen alle properties die aan de lijst zijn toegevoegd worden geselecteerd en herschikt. Het paneel bestaat uit de volgende secties:
  1. Alle velden
   Dit gedeelte toont alle properties die zijn toegevoegd in de instellingen van de List. Properties die moeten worden toegevoegd aan het Pivot grid kunnen worden geselecteerd.
  2. Filters
   Door een property aan deze sectie toe te voegen, kan je een extra filter toevoegen om bepaalde componenten op te nemen of uit te sluiten door op het filtericoon te klikken (2).  3. Kolommen
   Properties die aan deze sectie worden toegevoegd zullen als kolommen in het pivot grid worden getoond. Deze properties kunnen worden gesorteerd in oplopende of aflopende volgorde (3), en kunnen worden gefilterd (4).  4. Rijen
   Properties die aan deze sectie worden toegevoegd zullen als rijen in het pivot grid worden getoond. Deze properties kunnen worden gesorteerd in oplopende of aflopende volgorde (3), en kunnen worden gefilterd (4).
  5. Waarden
   Properties die aan deze sectie zijn toegevoegd zullen als berekende waarden in het Pivot grid worden getoond. De berekeningsmethode voor deze waarden kan worden ingesteld door op de pijl achter de property te klikken (5).

 4. Sleep de properties uit de sectie 'Alle velden' naar de andere secties om het pivot grid samen te stellen. Als je iets buiten het instellingsvenster sleept, wordt de selectie ongedaan gemaakt.
 5. Klik nogmaals op de knop Field list om het configuratievenster te sluiten.
Na het aanmaken zijn de volgende functies beschikbaar voor de pivot grid lijsten:
 1. Toon overeenkomstige 3D informatie
  Door te klikken op een van de cellen in de lijst worden alle componenten van de geselecteerde waarde getoond in het 3D venster.
 2. Rijen uitklappen of samenvouwen
  Klik op de pijl naast de rij-waarden om gegevens te tonen of te verbergen.

Dashboard data

In tegenstelling tot de andere twee lijsttypes is dit type vooral bedoeld om te gebruiken in andere toepassingen zoals PowerBI. Dit type is gemaakt om gesynchroniseerd te worden met BIMcollab en is dus alleen beschikbaar voor Lists in de gedeelde map.
Op het eerste gezicht is deze tabel identiek aan Property tabellen. Hij heeft echter beperkingen wat betreft bewerkbaarheid. Properties kunnen beter niet op frequente basis worden gewijzigd omdat dit problemen kan veroorzaken met de template van de gekoppelde toepassingen.
Om meer te weten te komen over hoe je resultaten van Dashboard data lijsten kunt delen in Power BI, raadpleeg je het artikel BIM data naar Power BI publiceren.
Dashboard data zijn alleen beschikbaar voor Premium en Ultimate plannen.


  • Related Articles

  • De verschillende soorten acties voor Smart Properties

   Met Smart Properties kun je ofwel bestaande properties toewijzen aan een nieuwe property, of een nieuwe propertywaarde definiëren voor een element op basis van bepaalde criteria. Om Smart Properties te kunnen aanmaken en gebruiken in BIMcollab Zoom, ...
  • List definitions delen met mijn teamleden

   Listdefinities kunnen eenvoudig gedeeld worden met teamleden binnen een project door de volgende stappen te volgen: Start BIMcollab Zoom met een ZOOM-licentie Maak verbinding met de juiste space en project Selecteer het paneel Lists Sleep de List(s) ...
  • Verschillende opties voor het openen van modellen in BIMcollab Zoom

   In BIMcollab Zoom zijn er drie methoden om modellen effectief te beheren en te openen, die aansluiten bij verschillende projectvereisten en teamworkflows. Door gebruik te maken van deze verschillende methoden, zoals het integreren van gedeelde ...
  • De locatie van de Projectmap wijzigen

   In BIMcollab Zoom kan de Projectmap gebruikt worden om verbinding te maken met BIMcollab Nexus en IFC bestanden te delen. Aangezien BIM-projecten altijd in beweging zijn, en de opzet ervan in de loop van het project kan veranderen, kan het voorkomen ...
  • Modellen met verschillende oorsprongen coördineren

   BIMcollab Zoom zal automatisch je modellen coördineren zodat ze correct uitgelijnd zijn, door de IFC Global Origins van alle bestanden op dezelfde locatie te plaatsen. In die gevallen waarin een model niet correct uitgelijnd is, kan je gebruik maken ...